zajęcia pilatesu u certyfikowanych trenerów i na profesjonalnej sali

Warszawa-Bemowo

Piękna figura i zdrowe ciało!
Gwarantuję to,
Anna Podsiedlik

Zapoznaj się z grafikiem zajęć

Regulamin

Państwa uczestnictwo w zajęciach jest dla nas potwierdzeniem, że zapoznali się Państwo 
z regulaminem oraz, że go akceptujecie i zobowiązujecie się go przestrzegać.

§ 1
Postanowienia wstępne

1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa warunki korzystania z usług Personal Pilates Studio (Personal Pilates Studio lub Studio), w tym prawa i obowiązki uczestników zajęć grupowych i indywidualnych organizowanych przez Personal Pilates Studio (Uczestnik lub Uczestniczka), a także prawa i obowiązki innych osób przebywających na jego terenie.
1a. Personal Pilates Studio świadczy usługi w zakresie prowadzenia zajęć wyszczególnionych w grafiku dostępnym na stronie internetowej Studia i w jego recepcji, przy czym takie zajęcia mogą mieć formę zajęć grupowych lub zajęć indywidualnych, co wskazuje się w ww. grafiku.
2. W przypadku uczestnika zajęć grupowych treść umowy pomiędzy takim Uczestnikiem a Personal Pilates Studio jest określona Regulaminem. Okres obowiązywania takiej umowy jest równy:
(a) w przypadku wykupienia zajęć jednorazowych – okresowi tych zajęć,
(b) w przypadku wykupienia Karnetu – okresowi ważności aktualnego Karnetu,
przy czym taka umowa każdorazowo przedłuża się automatycznie w momencie zakupienia kolejnego Karnetu na warunkach zgodnych z treścią Regulaminu obowiązującego w chwili takiego przedłużenia umowy.
2a. W przypadku uczestnika zajęć indywidualnych treść umowy pomiędzy takim Uczestnikiem a Personal Pilates Studio jest określona odrębną umową zawartą na piśmie na czas określony w niej wskazany oraz Regulaminem, przy czym pisemna umowa ma pierwszeństwo stosowania przed Regulaminem w przypadku rozbieżności. Regulamin może wprost stanowić, że jego postanowień nie stosuje się do uczestników zajęć indywidualnych.
3. Uczestnik lub inna osoba przebywająca na terenie Personal Pilates Studio jest zobowiązana do niezakłócania spokoju i nienaruszania porządku w Studio, a w szczególności do nieprzeszkadzania innym Uczestnikom w korzystaniu z zajęć Personal Pilates Studio.
4. Niedopuszczalne jest zachowanie uwłaczające godności innych osób znajdujących się w Studio, w tym zachowania wulgarne i obsceniczne, a także będące przejawem rasizmu, molestowania lub dyskryminacji z uwagi na rasę, płeć, religię lub przekonania polityczne.
5. Uczestnik ma prawo korzystać ze wszystkich pomieszczeń w Personal Pilates Studio przeznaczonych do publicznego użytku, w tym z samoobsługowej kawiarenki (woda, kawa, herbata oraz zdrowe przekąski).
6. W pomieszczeniach Personal Pilates Studio obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i narkotyków, przynoszenia alkoholu, środków odurzających i narkotyków.
7. Zabronione jest korzystanie z usług Studia przez Uczestników będących pod wpływem alkoholu, środków odurzających i narkotyków, środków mających wpływ na krążenie krwi i metabolizm komórkowy, środków antyhistaminowych, sterydów, beta-blokerów lub środków uspokajających lub innych wpływających na zaburzenia sprawności psychofizycznej Uczestnika.
8. Jeżeli Uczestnik zażywa z powodów medycznych lek zawierający substancje, o których mowa w ust. 7 powyżej, zobowiązany jest poinformować o tym Studio i okazać zaświadczenie od właściwego lekarza stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń.
9. Osoba naruszająca zasady porządku w Personal Pilates Studio będzie proszona o jego opuszczenie.
10. Uczestnik ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu znajdującego się na terenie Studia.
11. Pracownik recepcji ma prawo identyfikacji tożsamości Uczestnika na podstawie dowodu osobistego.

§ 2
Ogólne warunki uczestnictwa w zajęciach

1. Uczestnikiem może być osoba pełnoletnia o pełnej zdolności do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat, może zostać Uczestnikiem za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych wyrażoną w formie pisemnej i złożoną w Personal Pilates Studio przed podpisaniem przez taką osobę Regulaminu.
2. Uczestnikiem może być osoba, która:
a) posiada aktualny Karnet, o którym mowa w § 6 ust. 2 poniżej, lub
b) wykupi jednorazowe zajęcia w Personal Pilates Studio,
przy czym każdy Uczestnik ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem i jego pisemnej akceptacji.
2a. Jeden Uczestnik może łączyć podstawy uczestnictwa, o których mowa w ust. 2 lit. a-b powyżej.
3. Przy wejściu na zajęcia należy okazać Karnet. 
4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wcześniejsza rezerwacja miejsca na wybranych zajęciach poprzez:
a) odesłanie odpowiedzi na comiesięczny newsletter wysyłany z adresu studio@personalpilates.pl lub;
b) wysłanie wiadomości SMS na numer telefonu 0 602 42 38 42,
przy czym taka rezerwacja może dotyczyć pojedynczych zajęć lub większej liczby zajęć w okresie, który obejmuje aktualnie posiadany przez Uczestnika  Karnet.
4a. W przypadku niedokonania rezerwacji Uczestnik może wziąć udział w wybranych zajęciach, jeżeli na sali jest wolne miejsce.
5. Rezerwacje dokonywane są w kolejności zgłoszeń, o których mowa w ust. 4 powyżej.
6. Liczba i rodzaj zajęć, w których Uczestnik może brać udział, zależy od kategorii Karnetu i od liczby i rodzaju zarezerwowanych zajęć.
7. W ciągu jednego dnia Uczestnik posiadający Karnet może wziąć udział w więcej niż jednych zajęciach.
8. Personal Pilates Studio zastrzega sobie prawo odmowy sprzedaży Karnetu lub rezerwacji wybranych zajęć, jeżeli nie ma wolnych miejsc na zajęciach.
9. Niewykorzystanych zajęć nie przenosi się na następny miesiąc.
10. W przypadku Uczestnika posiadającego Karnet równowartość opłaty za niewykorzystane zajęcia ulega przepadkowi tylko wtedy, gdy do końca miesiąca, na który został wykupiony Karnet, Uczestnik nie uzgodni z Personal Pilates Studio terminu odrabiania zajęć, z zastrzeżeniem § 8 ust. 2,
12. Ust. 2 lit. b , 3, 4, 5, 8, 9, 10powyżej nie stosuje się do uczestników zajęć indywidualnych, do których stosuje się odpowiednie postanowienia umowy o zajęcia indywidualne.

§ 3
Szczegółowe warunki uczestnictwa w zajęciach

1. Z pomieszczeń i urządzeń do ćwiczeń Uczestnik powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez trenera lub wynikający z instrukcji lub informacji recepcji Personal Pilates Studio.
2. Przed treningiem lub po nim można wyjaśniać z trenerem wszelkie niejasności dotyczące treningu i zadawać trenerowi pytania na ten temat. W sprawie oferty zajęć należy kontaktować się z recepcją Personal Pilates Studio, a nie z trenerem.
3. Uczestnik może przyjść na zarezerwowane zajęcia do Personal Pilates Studio najwcześniej na 30 minut przed pierwszymi zajęciami w bloku i nie później niż na 10 min przed rozpoczęciem zarezerwowanych zajęć, aby się do nich przygotować.
4. Uczestnik jest zobowiązany opuścić Personal Pilates Studio najpóźniej 30 minut po zakończeniu ostatnich zajęć w danym bloku.
5. Niewskazane jest wcześniejsze wychodzenie z zajęć. Osób spóźnionych, które nie zarezerwowały sobie miejsca na sali, nie wpuszcza się na salę.
6. Po przyjściu do Personal Pilates Studio Uczestnik jest zobowiązany do zmiany w szatni ubioru i obuwia. Powinien przy tym mieć na uwadze, że na sali treningowej obowiązuje wygodny, niekrępujący ruchów strój sportowy oraz że:
1) na zajęciach ćwiczy się boso lub w bawełnianych skarpetkach (polecane szczególnie w okresie zimowym dla Uczestników mających problemy z krążeniem);
2) na treningu funkcjonalnym oraz wydolnościowym ćwiczy się w zmiennym (innym niż to, w którym Uczestnik przyszedł do Personal Pilates Studio) sportowym obuwiu.
7. Ze względów higienicznych zaleca się zawsze ćwiczyć z własną matą do ćwiczeń lub ręcznikiem. Jeśli Uczestnik nie ma własnej maty, może korzystać z mat Personal Pilates Studio dostępnych na sali, na których z ww. względów powinien rozwinąć swój ręcznik.
8. Uczestnik powinien mieć ręcznik także wtedy, gdy planuje skorzystać z prysznica lub uczestniczyć w zajęciach treningu funkcjonalnego lub treningu wydolnościowym (można skorzystać z ręcznika również w serii ćwiczeń na macie).
9. Zajęcia pilatesa, stretch&relax  odbywają się przy relaksującej muzyce, która ma ułatwić Uczestnikom wyciszenie i ćwiczenie w skupieniu. Z ww. względów Uczestnik, który bierze udział w takich zajęciach, nie powinien prowadzić rozmów na sali.
10. Nie należy spożywać posiłku na minimum 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć.

§ 4
Przechowywanie rzeczy

1. Ubranie i inne rzeczy osobiste należy przechowywać w zamkniętej na klucz szafce.
2. Po zajęciach Uczestnik jest zobowiązany zwrócić kluczyk do szafki w szatni w recepcji Personal Pilates Studio. Za zgubienie lub zniszczenie kluczyka pobierana jest opłata w wysokości 50 zł (pięćdziesiąt złotych).
3. Wszelkie przedmioty wartościowe Uczestnik zobowiązany jest zostawić w depozycie recepcji Personal Pilates Studio.
4. Personal Pilates Studio nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe niepozostawione w depozycie recepcji Studia.

§ 5
Stan zdrowia

1. Uczestnik jest świadomy, że każda forma aktywności fizycznej niesie ryzyko wystąpienia kontuzji lub doznania urazu, kiedy ćwiczy się wbrew wskazówkom trenera lub zaleceniom lekarza i wbrew przeciwwskazaniom wynikającym z aktualnego stanu zdrowia Uczestnika.
2. Każdy Uczestnik ćwiczy na własną odpowiedzialność.
3. Uczestnik powinien przed zajęciami poinformować trenera o swoim stanie psychofizycznym, w szczególności w razie kontuzji, chorób, bóli i miesiączki, i przestrzegać udzielonych w związku z tym wskazówek trenera.
4. W Personal Pilates Studio funkcjonuje karta informacyjna dotycząca stanu zdrowia Uczestnika (Kwestionariusz Osobowy i Zdrowotny Uczestnika Zajęć).
5. Zaleca się niewykonywanie ciężkiego treningu w pierwszych 3 dniach miesiączki.
6. Jeśli Uczestniczka zajęć jest w ciąży, powinna poinformować o tym trenera, zanim rozpocznie swoją praktykę. Najbezpieczniej jest praktykować po ukończonym 12 tygodniu ciąży, najlepiej w ramach specjalnie zorganizowanych przez Personal Pilates Studio zajęć dla kobiet w ciąży. Po urodzeniu dziecka można wziąć udział w zajęciach Personal Pilates Studio najwcześniej na 3 miesiące po porodzie, a w przypadku cesarskiego cięcia – 6 miesięcy po nim. Udział w zajęciach indywidualnych po porodzie jest możliwy po otrzymaniu pozwolenia lekarza prowadzącego.
7. Personel Studia nie posiada wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych Uczestnik, przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń fizycznych, powinien zasięgnąć porady medycznej.

§ 6
Cennik usług

1. Cennik usług świadczonych w Personal Pilates Studio udostępnia się w widocznym miejscu w recepcji Studia.
2. W ofercie Personal Pilates Studio są następujące kategorie karnetów (każdy z nich osobno – Karnet):
a) na zajęcia grupowe:
− na określoną liczbę wejść (min. 2),
b) na zajęcia indywidualne:
− 1/1 MAX – 1 trener i 1 osoba na sali,
− 1/1 – 2 trenerów i 2 osoby na sali,
− 1/2 – 1 trener i 2 osoby na sali,
− 1/3 – 1 trener i 3 osoby na sali,
− inne kategorie karnetów uzgodnione przez Uczestnika z Personal Pilates Studio.
3. Karnet z firmowym logo jest ważny przez okres miesiąca kalendarzowego (od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca). W przypadku nabycia Karnetu później niż pierwszego dnia danego miesiąca, okres obowiązywania Karnetu skraca się o tyle dni, ile minęło od początku miesiąca.
4. Płatność za Karnet w wysokości podanej w aktualnym cenniku uiszcza się gotówką w Personal Pilates Studio lub na konto Studia najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszych zajęć Uczestnika w Personal Pilates Studio, a w przypadku innych niż pierwsze zajęć – najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym Uczestnik planuje brać udział w zajęciach. W przypadku nieopłacenia Karnetu na czas dokonane rezerwacje Uczestnika na następny miesiąc są automatycznie anulowane.
5. Karnet jest imienny i nie może być udostępniony osobom trzecim bez wcześniejszego uzgodnienia z Personal Pilates Studio.
6. W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Karnetu należy niezwłocznie powiadomić Personal Pilates Studio. Wydanie nowego karnetu jest bezpłatne.
7. Chęć otrzymania faktury za Karnet należy zgłaszać przed pierwszymi zajęciami w miesiącu, najpóźniej 7 dni od dnia wykupienia Karnetu. Podstawą wystawienia faktury jest rachunek z kasy fiskalnej lub potwierdzenie dokonania przelewu.
8. Cena Karnetu nie obejmuje ubezpieczenia NNW, które Uczestnik może wykupić we własnym zakresie u wybranego przez siebie ubezpieczyciela.

§ 7
Inne postanowienia

1. Personal Pilates Studio zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian grafiku zajęć oraz zmian osób prowadzących zajęcia, o czym zobowiązuje się w miarę możliwości informować wcześniej Uczestników. Uczestnikowi, który nie wyraża zgody na zmiany grafiku zajęć i niezwłocznie powiadomi o tym Personal Pilates Studio, przysługuje prawo do rozwiązania umowy z Personal Pilates Studio (jednak nie wcześniej niż z ostatnim dniem obowiązywania starego grafiku) i do zwrotu wniesionych, a niewykorzystanych opłat za zajęcia.
2. Personal Pilates Studio zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć bez podania przyczyny i w takim wypadku zobowiązuje się do przedłożenia Uczestnikowi propozycji udziału w alternatywnych zajęciach uwzględnionych w grafiku zajęć, z tym zastrzeżeniem, że uczestnik zajęć grupowych może wziąć udział jedynie w zajęciach grupowych, a uczestnik zajęć indywidualnych – jedynie w zajęciach indywidualnych. Jeśli Uczestnik nie zaakceptuje zaproponowanej zmiany, Studio zobowiązuje się do przedłużenia terminu Karnetu o jeden tydzień.
3. Ust. 1 i 2 powyżej nie stosuje się do uczestników zajęć indywidualnych, do których stosuje się odpowiednie postanowienia umowy o zajęcia indywidualne.
4. Personal Pilates Studio zastrzega, że może zaistnieć potrzeba zamknięcia Personal Pilates Studio na czas konieczny do przeprowadzenia remontów, o czym Personal Pilates Studio poinformuje Uczestników z możliwie dużym wyprzedzeniem poprzez newsletter oraz zamieszczenie stosownych informacji w recepcji Personal Pilates Studio. Uczestnik posiadający Karnet, którego okres obowiązywania choćby w części pokrywa się z okresem takiego remontu ma prawo do zwrotu stosownej kwoty albo do przedłużenia ważności Karnetu lub Kaucji o tyle zajęć, ile nie zostało przez niego wykorzystanych z uwagi na remont,
i do ich wykorzystania w ciągu maksymalnie 1 (jednego) miesiąca po otwarciu Studia. Natomiast, Uczestnik posiadający Kartę, który zapłacił Kaucję obejmującą całość lub część okresu trwania takiego remontu, może po jego rozpoczęciu zażądać zwrotu Kaucji w sposób, o którym mowa w § 7 ust. 6 powyżej, bez potrzeby deklarowania rezerwacji na kolejny miesiąc po otwarciu Studia.
4a. W przypadku nagłej, nieplanowanej niedostępności sali w Personal Pilates Studio Uczestnik posiadający Karnet którego okres obowiązywania choćby w części pokrywa się
z okresem niedostępności ma prawo do uczestnictwa w alternatywnych zajęciach, uwzględnionych w dotychczasowym grafiku zajęć lub zorganizowanych specjalnie w ww. przypadku. Jednakże uczestnik zajęć grupowych może wziąć udział jedynie w zajęciach grupowych, a uczestnik zajęć indywidualnych – jedynie w zajęciach indywidualnych. Jeśli Uczestnik posiadający Karnet nie zaakceptuje alternatywnych zajęć, ma prawo do zwrotu stosownej kwoty albo do przedłużenia ważności Karnetu o tyle zajęć, ile nie zostało przez niego wykorzystanych z uwagi na tę niedostępność sali, i do ich wykorzystania w ciągu maksymalnie 1 miesiąca po otwarciu Studia. 

§ 8
Postanowienia końcowe

1. Treść zmian w Regulaminie podaje się do wiadomości Uczestników, wywieszając odpowiednie informacje w recepcji Personal Pilates Studio oraz wysyłając Uczestnikom wiadomość e-mail, w miarę możliwości przed terminem wejścia w życie planowanych zmian. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do czytania bieżących informacji i ogłoszeń.
2. Uczestnikowi, który nie wyrazi zgody na zmiany Regulaminu i niezwłocznie powiadomi o tym Personal Pilates Studio, przysługuje prawo do rozwiązania umowy z Personal Pilates Studio (jednak nie wcześniej niż z ostatnim dniem obowiązywania dotychczasowego Regulaminu) i do zwrotu wniesionych, a niewykorzystanych opłat.
3. Jeżeli Uczestnik po raz pierwszy wnosi opłatę za Karnet, o której mowa w § 6 ust. 3 powyżej, lub Kaucję, Personal Pilates Studio jest zobowiązane doręczyć mu Regulamin, z którym Uczestnik jest zobowiązany się zapoznać. Jeżeli natomiast wnosi on ww. opłaty po raz kolejny, Personal Pilates Studio jest zobowiązane doręczyć Uczestnikowi Regulamin tylko wtedy, gdy zmieniła się jego treść.
4. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.